Current Event Guide: Rifts in Gillscale Pond

อัพเดทล่าสุดของวันนี้  มีการปล่อย Current Event ใหม่เพิ่มเข้ามา 2 อัน  หนึ่งในนั้นคือ Rifts in Gillscale Pond ที่เกิดเป็น Magic Rift ขึ้นในบริเวณ Gillscale Pond และที่อื่นๆ ทั่วทีเรีย

Read more